Zasady dopuszczalnego użytkowania


Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2021

ZASADY OKREŚLAJĄ SPOSÓB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI PRZED SKORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY
INTERNETOWEJ.

KORZYSTAJĄC Z NASZEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ PRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH
ZASAD.

CEL

Zasady dopuszczalnego użytkowania określają normy dotyczące treści, które obowiązują
użytkowników zamieszczających treści na naszych stronach, kontaktujących się z innymi
użytkownikami na naszej stronie, umieszczający odnośniki do naszej strony lub mających kontakt z
naszymi stronami w jakikolwiek inny sposób.

Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich punktach regulaminu:

Kim jesteśmy i jak się z nami kontaktować?
Korzystając z naszej witryny, użytkownik akceptuje niniejsze warunki.
Inne przepisy prawne.
Możliwość dokonania zmian niniejszych zasad.
Niedozwolone metody użytkowania naszej strony internetowej.
Usługi interaktywne.
Standardy przygotowywania i publikowania treści.

Naruszenie zasad dopuszczalnego użytkowania.
Przeniesienie praw i obowiązków.
Prawo właściwe.

KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI KONTAKTOWAĆ?
Administratorem strony jest AETN UK (określany jako „my”). Wszystkie strony, którymi zarządzamy
to: blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk oraz lifetimetv.co.uk,
aenetworks.gallery (wyłącznie dla pracowników), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se,
historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa,
lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.

Jesteśmy zarejestrowani w Anglii i Walii, numer rejestracyjny firmy: 03105704 pod adresem 1 Queen
Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

Prosimy o kontakt pod adresem: feedback@aenetworks.co.uk.

KORZYSTAJĄC Z NASZEJ WITRYNY, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI
Korzystając z naszej strony, użytkownik akceptuje niniejsze warunki i zobowiązuje się do ich
przestrzegania.

Jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać z naszej strony internetowej.

Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych warunków do wykorzystania w przyszłości.

INNE PRZEPISY PRAWNE
Przepisy naszego Regulaminu również obowiązują użytkowników naszej strony.

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN NINIEJSZYCH ZASAD
Zmieniamy niniejsze zasady od czasu do czasu. Odwiedzając naszą stronę, Użytkownik powinien
sprawdzać niniejsze zasady w celu upewnienia się, czy zrozumiałe są dla niego zasady określone w
danym czasie. Ostatnia aktualizacja niniejszych przepisów miała miejsce 20 stycznia 2021.

NIEDOZWOLONE METODY UŻYTKOWANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ
Użytkownik może korzystać z naszych stron internetowych jedynie w celach, które nie naruszają
przepisów prawa. Nie wolno korzystać z naszej strony:

W sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa lokalnego, krajowego lub międzynarodowego
lub ustawodawstwa.
W sposób niezgodny z prawem, nieuczciwy lub w celach niezgodnych z prawem lub takich, które
mają nieuczciwy cel lub skutek.
W celu usiłowania lub krzywdzenia osób nieletnich w jakikolwiek sposób.
W celu znęcania, zastraszania lub poniżania innych.
W celu wysyłania, świadomego otrzymywania, przesyłania, pobierania, korzystania lub ponownego
wykorzystywania materiałów, które nie spełniają standardów przygotowania i publikowania treści,
punkt poniżej.
W celu przesyłania lub umożliwienia przesyłania wszelkich nieautoryzowanych materiałów
reklamowych lub promocyjnych, lub każdej innej formy niechcianych wiadomości (spam).
Aby celowo przesyłać wszelkie dane, wysyłać lub dostarczać jakikolwiek materiał, który zawiera
wirusy, konie trojańskie (Trojan horses), bomby logiczne, rejestratory, oprogramowanie szpiegujące
(spyware, adware) lub każde inne szkodliwe oprogramowanie lub podobny kod komputerowy
negatywnie wpływające na działanie wszelkich oprogramowania oraz sprzęty komputerowe.
Użytkownik również zobowiązuje się, iż nie będzie:

Odtwarzał, powielał, kopiował lub odsprzedawał jakichkolwiek treści naszej strony internetowej w
sposób naruszający przepisy naszego naszych Regulaminu.
Bez upoważnienia mieć dostęp do, ingerować, niszczyć lub zakłócać funkcjonowanie:
jakiejkolwiek części naszej strony internetowej;
jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, na której przechowywana jest nasza strona;
jakiegokolwiek oprogramowania używanego do funkcjonowania naszej strony; lub
jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, lub oprogramowania będącego w posiadaniu lub używanego przez
wszelkie podmioty zewnętrzne.

USŁUGI INTERAKTYWNE
Od czasu do czasu możemy świadczyć usługi interaktywne na naszej stronie internetowej, w tym,
m.in. czat internetowych, tablica ogłoszeń („usługi interaktywne”).

Jeżeli będziemy świadczyć jakiekolwiek usługi interaktywne, przedstawimy użytkownikom jasne
informacje na temat usług, które będą świadczone, czy będą moderowane i w jaki sposób (czy
moderacja będzie automatyczna czy przeprowadzana przez moderatora).

Dołożymy wszelkich starań, żeby oszacować wszelkie potencjalne zewnętrzne zagrożenia wynikające
z używania jakichkolwiek usług interaktywnych oferowanych przez naszą stronę dla naszych
użytkowników (w szczególności dzieci). Zdecydujemy w każdym z przypadków, czy stosowne będzie
zastosowanie moderacji danej usługi (oraz określimy jej rodzaj) w świetle tego zagrożenia. Jednakże,
nie mamy obowiązku nadzorowania, monitorowania lub moderowania, którejkolwiek z
interaktywnych usług świadczonych na naszej stronie internetowej. Wyraźnie wykluczamy naszą
odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania jakichkolwiek usług
interaktywnych przez użytkownika w sposób niezgodny z naszymi standardami przygotowywania i
publikowania treści, bez względu na to, czy dana usługa podlega moderacji.

Osoba nieletnia nie może używać którejkolwiek z naszych usług interaktywnych bez posiadania
zgody od swoich rodziców lub opiekunów. Zalecamy rodzicom wyrażającym zgodę na używanie usług
interaktywnych przez ich dzieci informowanie ich o zasadach bezpieczeństwa internetowego,
ponieważ system moderacji nie jest niezawodny. Osoby nieletnie, które korzystają z usług
interaktywnych muszą zdawać sobie sprawę z potencjalnego ryzyka z nimi związanego.

Jeżeli moderujemy usługę interaktywną, standardowo udostępniamy kontakt do moderatora w
przypadku pojawienia się zastrzeżeń lub problemów.

STANDARDY PRZYGOTOWYWANIA I PUBLIKOWANIA TREŚCI
Niniejsze Standardy przygotowywania i publikowania treści mają zastosowanie do wszystkich
materiałów, które użytkownik publikuje na naszej stronie internetowej („materiały udostępniane
przez użytkownika”) oraz do wszystkich usług interaktywnych z nią związanych.

Standardy przygotowywania i publikowania treści muszą być przestrzegane zgodnie z literą i duchem
prawa. Standardy dotyczą wszelkich części każdych materiałów udostępnianych na naszej stronie
przez użytkownika jak również jej całości.

AETN UK określi, według własnego uznania, czy dana Publikacja narusza Standardy przygotowywania
i publikowania treści.

Materiały udostępniane na naszej stronie internetowej przez użytkownika muszą:

Być precyzyjne (jeżeli dotyczą faktów).
Być oparte na własnych przekonaniach (jeśli wyrażają opinie).
Przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Anglii i Walii oraz w każdym kraju, z którego została
opublikowana.
Materiały udostępniane na naszej stronie internetowej przez użytkownika nie mogą zawierać treści:

o charakterze zniesławiającym.
obscenicznych, obraźliwych, nacechowanych nienawiścią lub podżegających do przemocy i
nienawiści.
poniżających, obrażających, propagujących znęcanie się lub poniżanie innych.
o charakterze seksualnym.
dotyczących wykorzystania seksualnego dzieci.
propagujących przemoc.
propagujących dyskryminację na tle rasowym, seksualnym, religijnym, narodowym, orientacji
seksualnej, niepełnosprawności lub wieku.
naruszających prawa autorskie, prawa bazy danych lub znaku towarowego innej osoby.
które w jakikolwiek sposób mogą oszukać kogokolwiek
które naruszają w jakikolwiek sposób prawny obowiązek w stosunku do osób trzecich, tj.
zobowiązanie kontraktowe lub zobowiązanie do zachowania poufności.
propagujących jakiekolwiek niezgodne z prawem treści lub działania.
stanowiących obrazę sądu.
zagrażających, nadużywających lub naruszających czyjąś prywatność lub będących źródłem
niezadowolenia, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju.
które mogą wywołać niepokój, zmartwienie, wstyd, budzić obawy lub denerwować kogokolwiek.
przedstawiających nieprawdziwą tożsamość, powiązanie z kimkolwiek lub podszywających się pod
kogoś.
sprawiających wrażenie, że Publikacja pochodzi z AETN UK, jeżeli nie jest to zgodne z prawdą.

popierających, promujących, zachęcających kogokolwiek do popełnienia lub współudziału w
niezgodnym z prawem działaniu lub przestępstwie takim jak (jedynie dla przykładu) naruszenie praw
autorskich lub niewłaściwe korzystanie z komputera.
zawierających stwierdzenie, które uznaje lub posiada uzasadnione podstawy do uznania, iż opinia
publiczna do której jest skierowane lub ma być opublikowane, zrozumie je jako bezpośrednią lub
pośrednią zachętę lub inną formę nakłonienia do zlecenia, przygotowania lub podżegania do działań
terrorystycznych.
zawierających jakąkolwiek reklamę lub promujące usługi lub linki internetowe do innych stron.
NARUSZENIE ZASAD DOPUSZCZALNEGO UŻYTKOWANIA
Jeśli uznamy, że doszło do naruszenia niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania, możemy
podjąć wszelkie działania, które uznamy za stosowne w danych okolicznościach.

Nieprzestrzeganie Zasad dopuszczalnego użytkowania stanowi istotne naruszenie Regulaminu, co
może skutkować podjęciem przez nas któregokolwiek z poniższych działań:

Natychmiastowe, czasowe lub stałe wycofanie praw użytkownika do korzystania z naszej strony.
Natychmiastowe, czasowe lub stałe usunięcie każdej Publikacji umieszczonej przez użytkownika na
naszej stronie.
Wystosowania ostrzeżenia.
Wszczęcie postępowania prawnego przeciwko użytkownikowi w celu uzyskania zwrotu wszystkich
kosztów na zasadzie odpowiedzialności odszkodowawczej ( w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnionych
kosztów administracyjnych i prawnych) wynikających z naruszenia.
Podjęcie dalszych kroków prawnych przeciwko użytkownikowi.
Ujawnienie takich informacji organom ścigania, jeżeli uznamy to za konieczne zgodnie z przepisami
prawa.
Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie działania, które możemy podjąć w odpowiedzi na
naruszenia niniejszych Zasad dopuszczalnego użytkowania. Reakcje na naruszenia opisane w
niniejszym dokumencie nie wpływają na możliwość zastosowania przez nas wszelkich innych działań,
które uznamy za stosowne.

PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych zapisów na stronę trzecią, pod
warunkiem, iż nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na prawa użytkownika wynikające z tych
zapisów.

PRAWO WŁAŚCIWE

W przypadku użytkownika, niniejsze zasady, ich treść, forma podlegają przepisom prawa
angielskiego. Wyrażamy wraz z użytkownikiem zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i Walii.

W przypadku firm, niniejsze zasady, ich treść, forma (oraz wszelkie pozaumowne spory i roszczenia)
podlegają przepisom prawa angielskiego. Wyrażamy zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Anglii i
Walii.