Regulamin

Data ostatniej aktualizacji: 16 luty 2023

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.HISTORYTV.PL (DALEJ „STRONA INTERNETOWA” LUB „STRONA”)

 PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM PRZED KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ

 KORZYSTAJĄC ZEE STRONY INTERNETOWEJ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WARUNKI REGULAMINU.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich punktach regulaminu:

 1. Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować.
 2. Akceptacja regulaminu.
 3. Polityki.
 4. Aktualizacja regulaminu.
 5. Zmiany na stronie internetowej.
 6. Zawieszanie lub wycofanie treści ze strony internetowej.
 7. Bezpieczeństwo danych na koncie użytkownika.
 8. Zasady korzystania z treści zawartych na stronie internetowej
 9. Linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych.
 10. Treści tworzone przez użytkowników.
 11. Zgłoszenie nieodpowiednich treści.
 12. Wyłączenie odpowiedzialności.
 13. Zasady wykorzystania danych osobowych użytkownika
 14. Umieszczanie treści na stronie.
 15. Wykorzystanie materiałów dostarczonych przez użytkownika
 16. Wyłączenie odpowiedzialności za wirusy.
 17. Linki do strony internetowej.
 18. Obowiązujące prawo.
 1. KIM JESTEŚMY I JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

Administratorem strony internetowej jest spółka AETN POLAND SP. Z O.O. (określana w niniejszym regulaminie jako „AETN POLAND” lub jako „my”). 

Dane firmy:

AETN POLAND SP. Z O.O.; UL. PUŁAWSKA 2; 02-566 WARSZAWA, POLAND

NIP: 5272698425, KRS: 0000471373, REGON: 14681792

 Kontakt: digitalcee@aenetworks.co.uk.

 1. AKCEPTACJA REGULAMINU

Korzystając zestrony, użytkownik wyraża zgodę na warunki jej użytkowania i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać ze strony internetowej.

 1.  POLITYKI

Korzystając ze strony użytkownik akceptuje również poniższe polityki:

•           Polityka prywatności, która zwiera zasady przetwarzania i przechowywania danych osobowych użytkownika 

•           Polityka plików cookie, która zawiera informacje o plikach cookie umieszczanych na naszej stronie internetowej.

•           Odrębne regulaminy, które  mogą mieć zastosowanie w przypadku konkursów, akcji promocyjnych lub sprzedaży. Użytkownik musi zapoznać z ttymi regulaminami przed udziałem w konkursie, akcji promocyjnej lub otrzymaniem produktu. 

 1. AKTUALIZACJA REGULAMINU

Od czasu do czasu aktualizujemy regulamin strony internetowej. Za każdym razem kiedy użytkownik wyrazi chęć skorzystania ze  strony, powinien sprawdzić zapisy regulaminu obowiązującego w danym momencie. Ostatnia aktualizacja regulaminu miała miejsce 16 lutego 2023.

5.        ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Regularnie aktualizujemy i wprowadzamy uaktualnienia na stronie w celu uwzględnienia zmian dotyczących naszych programów, potrzeb naszych użytkowników oraz strategii biznesowych.

6.       ZAWIESZANIE LUB WYCOFANIE TREŚCI ZE STRONY INTERNETOWEJ

Dostęp do strony jest bezpłatny.

Nie gwarantujemy, że strona, lub jakiekolwiek treści na niej zawarte będą zawsze dostępne lub dostęp do nich nie będzie zakłócony. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostęp do wszystkich lub niektórych treści na stronie ze względów ekonomicznych lub operacyjnych. Będziemy starać się informować użytkowników strony o zaistniałych sytuacjach z odpowiednim wyprzedzeniem.

7.       BEZPIECZEŃSTWO DANYCH NA KONCIE UŻYTKOWNIKA

Jeśli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, obowiązany jest do traktowania takich informacji jako poufnych oraz do nieujawniania ich osobom trzecim. Mamy prawo, w dowolnym momencie, do zawieszenia dowolnego kodu lub hasła identyfikacji użytkownika, wybranego przez niego lub przydzielonego przez nas, jeśli naszym zdaniem użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.

Jeżeli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś może znać jego kod identyfikacyjny lub hasło, powinien niezwłocznie poinformować nas o tym wysyłając wiadomość na adres: digitalcee@aenetworks.co.uk.

8.         ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAWARTYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ

Jesteśmy właścicielami lub licencjobiorcami wszystkich praw własności intelektualnej na naszej stronie i w materiałach na niej umieszczanych. Treści te są chronione prawami autorskimi oraz odpowiednimi przepisami na całym świecie. Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może wydrukować jedną kopię lub może pobrać fragmenty każdej ze stron z naszej witryny internetowej w zakresie własnego użytku osobistego.

Użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian do treści zawartych w papierowych lub cyfrowych kopiach materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane  z naszej strony oraz nie może używać żadnych ilustracji, zdjęć, materiałów video oraz audio lub grafik bez towarzyszącego im opisu.

Materiały pochodzące z naszej strony internetowej zawsze muszą zawierać informację o autorach (lub współautorach) treści.

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych treści ze j strony internetowej dla celów komercyjnych bez uzyskania koniecznej licencji od nas lub od naszych licencjodawców.

Jeżeli użytkownik wydrukuje, powieli lub pobierze dowolne treści ze strony internetowej naruszając powyższe reguły, jego prawo do użytkowania naszej strony automatycznie wygaśnie. Użytkownik, według naszego uznania, będzie musiał zwrócić lub zniszczyć kopie jakichkolwiek materiałów ze strony znajdujące się w jego posiadaniu. 

9.       LINKI DO STRON INTERNETOWYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Jeżeli strona internetowa zawiera linki do innych stron i zasobów internetowych podmiotów zewnętrznych, linki takie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

Nie autoryzujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub informacje wyrażone lub dostępne na stronach internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością lub dostępnością stron internetowych tych podmiotów. 

10.       TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Strona internetowa może zawierać informacje oraz materiały dostarczone przez innych użytkowników strony, m.in. na tablicach ogłoszeń lub czatach internetowych. Tego typu informacje oraz materiały nie zostały przez nas sprawdzone lub zatwierdzone. Poglądy przedstawione przez innych użytkowników na stronie internetowej nie reprezentują naszych poglądów lub wartości.

11.       ZGŁOSZENIE NIEODPOWIEDNICH TREŚCI

Jeżeli użytkownik chciałby zgłosić skargę dotyczącą treści dostarczonych przez innych użytkowników, należy skontaktować się z nami pod adresem: digitalcee@aenetworks.co.uk.

 12.       WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

AETN Poland nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z przerwami lub zakłóceniami technicznymi w funkcjonowaniu strony, jak również szkody związane z użytkowaniem strony lub treści na niej zamieszczonych, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy AETN Poland. W szczególności AETN Poland nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień  niniejszego regulaminu lub zaleceń AETN Poland w celu aktualizacji strony lub zapewnienia minimalnych wymogów systemowych.

 Strona internetowa  jest udostępniona jedynie do użytku prywatnego. Użytkownik wyraża zgodę na niekorzystanie ze strony w celach handlowych lub biznesowych, a AETN Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę w biznesie lub utracone korzyści użytkownika..

13.       ZASADY  WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika jedynie w sposób opisany w polityce prywatności. 

14.       UMIESZCZANIE TREŚCI NA STRONIE

Użytkownik zapewnia, że wszelkie treści umieszczane przez niego na stronie internetowej są zgodne z prawem, dobrymi obyczajami oraz nie będą naruszać żądnych praw osób trzecich.  Użytkownik oświadcza, że ma prawo do publikacji zamieszczanych treści i że nie stnowią one tajemnicy przedsiębiorstwa, korespondencji, państwowej, bądź innej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści.

Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do swoich treści, jednak udziela nam oraz innym użytkownikom strony internetowej nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, nieodpłatnej licencji do użytkowania, przechowywania i kopiowania tych treści oraz do ich rozpowszechniania i udostępniania podmiotom zewnętrznym. Prawa, których użytkownik nam udziela opisane są w punkcie  „Prawa do wykorzystania materiałów dostarczonych przez użytkownika”.

Mamy również prawo do ujawniania tożsamości użytkownika podmiotom zewnętrznym, które uważają, że treści publikowane lub umieszczane przez użytkownika na naszej stronie stanowią  naruszenie praw własności intelektualnej lub ich praw do prywatności.

Mamy prawo usunąć jakiekolwiek treści zamieszczone przez użytkownika na naszej stronie internetowej, jeżeli, według naszego uznania  treści te są niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami bądź naruszają prawa osób trzecich, w szczególności treści o charakterze terrorystycznym, bluźnierczym, obraźliwym, obscenicznym lub rasistowskim.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczanie oraz sporządzanie kopii swoich treści.

15.        WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Z chwilą zamieszczenia treści na stronie, użytkownik udziela AETN Poland następującej nieograniczonej terytorialnie ani czasowo, nieodpłatnej licencji z prawem sublicencji:

na używanie, powielanie, dystrybucję, wyświetlanie, publikowanie, odtwarzanie tych treści w ramach usług udostępnianych przez stronę internetową i inne media, w tym do promowania strony, oraz wyraża zgodę na wykonywanie praw zależnych

Licencja wygasa z chwilą usunięcia treści za strony przez użytkownika.

16.       WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY

 Nie gwarantujemy, że strona internetowa będzie zabezpieczona przed  wirusami oraz  wolna błędów technicznych. Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii IT, programów komputerowych oraz platform, które umożliwiają dostęp do strony. Powinien stosować własną ochronę antywirusową. Zakazane jest  świadome wprowadzanie przez użytkownika wirusów, trojanów, bomb logicznych  lub innego złośliwego lub szkodliwego oprogramowania .

Użytkownik nie może próbować uzyskać nieupoważnionego dostępu do strony internetowej, serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa lub każdego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszych usług. Użytkownik nie może atakować strony internetowej poprzez blokadę usług (DOS) lub rozproszoną blokadę usług (DDOS). W przypadku takiego naruszenia, prawo użytkownika do używania strony zostanie automatycznie wstrzymane.

17.       LINKI DO STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik może umieszczać linki do strony internetowej, pod warunkiem, że robi to w sposób zgodny z prawem i bez uszczerbku dla dobrego imienia AETN Poland, kanału History oraz podmiotów z nimi powiązanych.

Użytkownik nie może umieszczać linków do strony w sposób sugerujący jakąkolwiek formę współpracy, autoryzacji lub wsparcia z naszej strony, jeżeli takie nie istnieją.

Użytkownik nie może publikować linków do strony na stronach www, których nie jest właścicielem.

Strona internetowa nie może być częścią żadnej witryny internetowej. Użytkownik nie powinien umieszczać linku do żadnej innej części naszej witryny niż strona główna.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na umieszczenia linku bez uprzedzenia.

Witryna internetowa, na której znajduje się link do naszej strony  nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich..

Jeżeli użytkownik chciałby umieścić link do naszej strony internetowej lub wykorzystać jej treści w celach komercyjnych, prosimy o kontakt pod adresem: digitalcee@aenetworks.co.uk

18.       OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. W razie sporów związanych z użytkowaniem strony internetowej lub z zastosowaniem postanowień niniejszego regulaminu, strony w pierwszej kolejności będą dążyły do ugodowego załatwienia sporu. W przypadku niemożności zawarcia porozumienia, właściwy dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby AETN Poland.